Wydział - Sztab Policji

Wydział - Sztab Policji

Wydział - Sztab Policji

Telefon: 47 74 16 503

e-mail: sztab.gdansk@gd.policja.gov.pl

Do zakresu zadań wydziału należy w szczególności:

  1. przyjmowanie zgłoszeń alarmowych na stanowisku kierowania, w oparciu o uzyskaną wiedzę, zlecanie interwencji patrolom policyjnym i podległym Komendzie komisariatom Policji, koordynowanie bieżących działań patroli, realizacja zadań dyżurnego jednostki Policji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  2. podejmowanie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi adekwatnie do zarządzonej formy zabezpieczenia;

  3. przygotowanie, koordynowanie i wykonanie zadań związanych z organizacją zabezpieczeń imprez masowych, wizyt delegacji państwowych podlegających szczególnej ochronie, zgromadzeń publicznych;

  4. przygotowanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej na wypadek zagrożeń terrorystycznych, zakłóceń porządku publicznego, katastrof i klęsk żywiołowych oraz innych zadań o charakterze kryzysowym;

  5. zapewnienie i utrzymanie gotowości alarmowej Komendy i podległych jej komisariatów Policji;

  6. realizacja zadań mobilizacyjno-obronnych w Komendzie;

  7. koordynacja, nadzór i kontrola nad realizacją przez podległe Komendzie komisariaty Policji zadań z zakresu służby dyżurnej, realizacją czynności związanych z działaniami Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi adekwatnie do zarządzonej formy zabezpieczenia;

  8. nadzorowanie ruchu osobowego i obsługa interesanta na stanowisku recepcyjnym Komendy;

  9. obsługa systemu utajonej łączności telekopiowej.

Powrót na górę strony