Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Telefon: 47 74 16 903

e-mail: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl

Do zakresu zadań wydziału należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;

 2. realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów;

 3. analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

 4. realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpieczeństwa korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

 5. prowadzenie działań zmierzających do ujawnienia sprawców przestępstw dokonywanych w transporcie i przy użyciu środków transportu;

 6. wykonywanie eskort policyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy;

 7. koordynowanie, nadzór i kontrola nad czynnościami z zakresu ruchu drogowego realizowanymi przez komisariaty Policji i komórki organizacyjne Komendy;

 8. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prowadzeniem ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz nad prowadzeniem ewidencji zdarzeń drogowych;

 9. efektywne i skuteczne wykorzystanie czasu pracy policjantów ruchu drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa;

 10. współdziałanie z innymi służbami Policji w zakresie zwalczania przestępczości pospolitej;

 11. opiniowanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu na drogach miejskich.

Powrót na górę strony