Wydział Wspomagający

Wydział Wspomagający

Wydział Wspomagający

Telefon: 47 74 16 603

e-mail: wspomagajacy.gdansk@gd.policja.gov.pl

Do zakresu zadań wydziału należy w szczególności:

 1. prowadzenie obrotu gotówkowego oraz obsługa kasowa Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji wraz z niezbędną w tym zakresie ewidencją;

 2. dokonywanie rozliczeń w zakresie operacji finansowych z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku;

 3. formalno-rachunkowe i merytoryczne sprawdzanie dokumentów, dotyczących wydatków ponoszonych na rzecz Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;

 4. potwierdzanie wykonania usług i dostaw dokonanych na rzecz Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji zgodnie z warunkami zawartych umów, poprzedzone analizą proporcji zużycia do wcześniejszych okresów rozliczeniowych;

 5. sporządzanie kart pracy oraz innych dokumentów, stanowiących podstawę naliczania należności policjantom i pracownikom Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji w powyższym zakresie;

 6. prowadzenie gospodarki mandatowej;

 7. prowadzenie postępowań powypadkowych i szkodowych w zakresie określonym obowiązującymi przepisami;

 8. zapewnienie, poprzez współdziałanie z poszczególnymi dysponentami wydatków Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji oraz prowadzenie magazynów podręcznych w powyższym zakresie;

 9. bieżąca realizacja zadań z zakresu gospodarki transportowej, łączności i informatyki oraz materiałowo-technicznej, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami;

 10. prowadzenie ilościowej ewidencji majątku rzeczowego oraz sprawowanie nadzoru nad mieniem powierzonym policjantom i pracownikom Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;

 11. prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji powierzonego mienia z uwzględnieniem użytkowanych nieruchomości;

 12. prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, w tym przygotowywanie projektów decyzji Komendanta Miejskiego Policji;

 13.  współrealizowanie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku zadań w zakresie spraw socjalnych;

 14. eksploatowanie miejskiego systemu informatyki oraz realizacja usług informatycznych dla organów zespolonej administracji rządowej i administracji samorządowej na podstawie odpowiednich porozumień;

 15. organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymanie w sprawności zainstalowanych w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji policyjnych systemów informatyki i łączności zgodnie z obowiązującymi w Policji zasadami i standardami oraz koordynowanie tych systemów we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;

 16. realizacja zadań w obszarze przygotowań obronnym w zakresie zastrzeżonym dla Wydziału Wspomagającego.

Powrót na górę strony