Profilaktyka / Bezpieczeństwo

ZIELONA STREFA

Zielona strefa

Jeżeli posiadasz informację o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu skontaktuj się z nami!

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. Z 2007 r. Nr 43, poz, 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta.

Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r Nr 106, poz. 1002, z pózn. zm.) W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

Jeżeli posiadasz informacje o:

  • nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,

  • oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,

  • przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

skontaktuj się z nami przekazując informację na skrzynkę: prewencja.gdansk@gd.policja.gov.pl

UWAGA! W razie zaistnienia potrzeby zgłoszenia sytuacji wymagającej pilnej interwencji Policji w powyższych kwestiach, należy skorzystać bezpośrednio z numeru alarmowego 112.

Zgłoszeń podejrzanych zachowań wobec zwierząt i środowiska można również dokonywać anonimowo za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w przypadku podejrzenia występowania zjawisk tj.: „znęcanie się nad zwierzętami”, „kłusownictwo”, „zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych”, „dzikie wysypiska śmieci”,  „niszczenie zieleni”, „nielegalna wycinka drzew” oraz „poruszanie się po terenach leśnych quadami”.

Koordynator ds. CITES, ochrony zwierząt i środowiska
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Gdańsku
tel.: 47 74 16 974

Policjant współpracujący z Pionu Prewencji
Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
tel.: 47 74 16 569

Nie bądź obojętny – zareaguj!

Powrót na górę strony