Wydział Sztab Policji

IMPREZY MASOWE

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYDANIA PRZEZ KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU OPINII W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH
Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezp. imprez masowych (Dz.U. Nr 62 z 2009 roku, poz. 504)
Elementy dokumentacji
1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
2. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
3. Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.
4. Informacja o:
liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
  Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:
w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka – co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej;
w przypadku imprezy o podwyższonym ryzyku – co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej;
5. Wskazanie osoby wyznaczonej na kierownika ds. bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
6. Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
7. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
8. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
9. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
10. Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
11. Informacja o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 (komendanta oddziału Straży Granicznej; komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej) – w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Powyższą dokumentację wraz wnioskiem o wydanie opinii należy przesyłać na adres:

Wydział Sztab Policji KMP w Gdańsku,
80 – 803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 27.
tel. 47 741-65-03

Naczelnik Wydziału 47 741- 65 - 00
fax 47 741– 63-31 lub 47 741– 63 – 19
e-mail: sztab-kmpgdansk@pomorska.policja.gov.pl
Powrót na górę strony