Policja a sprawy nieletnich

POLICJA A SPRAWY NIELETNICH

POSTĘPOWANIE POLICJI WOBEC OSOBY NIELETNIEJ BĘDĄCEJ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB PRZEBYWAJĄCEJ W PORZE NOCNEJ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Drodzy rodzice, młodzież !
Codziennie spotykamy się z informacjami i wydarzeniami z udziałem osób nieletnich, którzy coraz częściej będąc pod wpływem napojów alkoholowych stają się sprawcami czynów karalnych lub też są ofiarami przestępstw, czasem bardzo drastycznych.

W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz nieletnich Policja apeluje o właściwą i szybką reakcję na niepokojące sygnały dotyczące zachowań dzieci i młodzieży, które najczęściej prowadzą do demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Wiele spraw, które z pozoru - zwłaszcza dla młodego człowieka - wydają się błahe, jak te dotyczące przejawów demoralizacji, trafiają na drogę sądową.

Czym jest zatem demoralizacja?

to stan bądź proces charakteryzujący negatywne postawy i zachowania nieletniego w stosunku do obowiązujących w społeczeństwie podstawowych norm i zasad postępowania - „… w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych…” Tego rodzaju zachowania - powtarzające się wielokrotnie - pozwalają na ocenę nieletniego jako społecznie nieprzystosowanego.

Najbardziej dotkliwą społecznie okolicznością świadczącą o demoralizacji nieletniego jest spożywanie przez niego napojów alkoholowych. W takich przypadkach po ocenie zaistniałych okoliczności, stanu zdrowia, stanu nietrzeźwości oraz sytuacji w której znajduje się nieletni, policjant podejmuje decyzję o sposobie postępowania.

Nieletni w zależności od sytuacji może:

 • być oddany pod opiekę rodziców, konsekwencją tego jest późniejsza rozmowa profilaktyczna z nieletnim i rodzicem/opiekunem oraz monitorowanie zachowań nieletniego,
 • być umieszczony w placówce zdrowia, izbie wytrzeźwień lub jednostce Policji - w każdym takim przypadku następuje powiadomienie rodzica/opiekuna nieletniego.

W przypadku gdy nieletni jest zagrożony demoralizacją lub jest sprawcą czynu karalnego wszelkie zebrane materiały w sprawie kierowane są do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich. Ponadto policjanci prowadzą również czynności w celu ustalenia kto sprzedał lub podał alkohol nieletniemu.

Kwalifikacje prawne dot. przeciwdziałania zjawiska alkoholizmu, które należy znać !!!

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • art. 15 zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (…) osobom do lat 18 (…)
 • art. 43 Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom (...)

Pamiętajmy !!! Sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo.

 • art.43 a Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży (…) Ustawodawca w art. 14 wymienia m.in. teren szkoły, ulice, place, parki itp. Ponadto na mocy uchwały rada gminy może wprowadzić
 • czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania czy spożywania napojów alkoholowych w wytypowanych miejscach.

Kodeks Karny

 • art.208 - Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto warto wiedzieć, że Policja zajmuje się osobami nieletnimi :

 • do 18 roku życia w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji,
 • w wieku 13 -17 lat wobec, których prowadzone są postępowania o czyny karalne,
 • wobec, których zostały orzeczone środki wychowawcze i poprawcze - do 21 lat.

Wykonując czynności służbowe mamy prawo do:

 • legitymowania nieletniego,
 • ujęcia nieletniego,
 • kontroli osobistej,
 • przeglądania zawartości bagażu.

a ponadto wykonując czynności w stosunku do nieletniego sprawcy czynu karalnego do :

 • przeszukania,
 • zatrzymania,
 • przesłuchania.

Jednym z wielu zadań, które realizuje Policja na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich jest podejmowanie czynności profilaktycznych, które służą ochronie osób małoletnich/nieletnich przebywających w porze nocnej.

Pamiętajmy zatem, że policjant działając w interesie osoby małoletniej/nieletniej, która w porze nocnej przebywa poza miejscem zamieszkania ma prawo ją wylegitymować, a o fakcie i okolicznościach legitymowania pisemnie powiadomić rodziców lub opiekunów.

Wzór pisma :

 

(pieczęć jednostki)
Drodzy Rodzice !
Informujemy, że w dniu ……….……………....……………o godz …...………………..……...……………. Państwa
syn/córka …………………………………… przebywał/a ………………………………………………………………………

(określić miejsce, okoliczności, osoby towarzyszące)

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wzmożenie opieki nad Waszym dzieckiem.
………….......…………………………
(podpis kierownika jednostki)
Powrót na górę strony