Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku

Komenda Miejska Policji w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-30

Strona internetowa gdansk.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wyszystkie pliki są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą z różnych źródeł, bądź zostały opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji lub przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak etykiet pól formularza,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją strony Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Dane kontaktowe dostępne pod adresem poczty elektronicznej komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  47 748 45 22. samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk

Obiekt posiada jedno wejście czynne bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, drzwi wejściowe stylizowane, ciężkie. Przejście na piętra do dalszej części budynku po stromych schodach. Interesanci po uzyskaniu przepustki na parterze budynku poruszają się z funkcjonariuszem lub pracownikiem cywilnym. W obiekcie nie jest zamontowany dźwig osobowy. W budynku nie ma urządzenia dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome. Na parkingu wewnętrznym i zewnętrznym brak miejsc postojowych dla interesantów co związane jest z brakiem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety wspólne dla pracowników i interesantów. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma urządzenia dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji I w Gdańsku ul. Platynowa 6F 80-041 Gdańsk.

Wyjście główne od strony parkingu wyposażone jest w schody oraz osobny podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drugie wejście jest wejściem wyłącznie awaryjnym od szczytu budynku i nie posiada żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Budynek KP I w Gdańsku jest budynkiem dwupiętrowym nieposiadającym na wyposażeniu dźwigu osobowego / widny /. Interesanci przybywający do budynku zawsze poruszają się wraz z funkcjonariuszem obsługującym. Przed budynkiem dostępny jest parking dla interesantów. Na wyposażeniu jednostki nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome. Na poszczególnych kondygnacjach poza korytarzem głównym przed wejściem na teren jednostki, gdzie znajduje się osobna toaleta dla interesantów, nie ma osobnych toalet w tym także przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności istnieje możliwość wejścia na teren jednostki osoby niewidomej z psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji II w Gdańsku ul. Długa Grobla 4 80-754 Gdańsk

Dostęp na parter przystosowany dla osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak możliwości dostania się osoby niepełnosprawnej na wyższe kondygnacje. Brak dźwigu osobowego. Po komisariacie petenci poruszają się w obecności funkcjonariusza. W obiekcie nie ma urządzenia naprowadzającego osoby niewidome. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na teren budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji III w Gdańsku ul. Biała 1A 80-435 Gdańsk

W budynku znajdują się dwa wejścia czynne, z których jedno dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajduje się winda, nie ma problemu z dostaniem się osoby niepełnosprawnej na każde z pięter. Interesanci poruszają się po obiekcie z funkcjonariuszem. Parking jest dostępny dla interesantów i osób niepełnosprawnych.
Komisariat nie jest wyposażony w urządzenie dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome. W budynku znajdują się toalety dla interesantów. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Można wejść na teren budynku z psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji IV w Gdańsku ul. Kaprów 14 80-316 Gdańsk

Do trzykondygnacyjnego  budynku KP IV w Gdańsku prowadzą dwa wejścia, w tym jedno ewakuacyjne,  żadne nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (schody z poręczami – bez podjazdu). W obiekcie nie jest zamontowany dźwig osobowy. Interesanci po komisariacie poruszają się w obecności funkcjonariusza. Parking jest ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Brak zamontowanego urządzenia naprowadzającego dla osób niewidomych. Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji V w Gdańsku ul. Obrońców Wybrzeża 19 80-398 Gdańsk

Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno z nich jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych jednak z dostępem tylko na parter.
Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. Interesanci po budynku poruszają się w obecności funkcjonariusza lub pracownika cywilnego. Parking jest dostępny dla petentów, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma zamontowanych urządzeń naprowadzających osoby niewidome. Na piętrach nie ma osobnych toalet dla petentów, toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji VI w Gdańsku, ul. Kasztanowa 6, 80-540 Gdańsk.

Budynek jednopiętrowy, przy wejściu schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Z interesantami po obiekcie poruszają się funkcjonariusze lub pracownicy cywilni.
Toalety są wspólne dla interesantów i pracowników, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzenia naprowadzającego dla osób niewidomych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji VIII w Gdańsku ul. Kartuska 245B 80-125 Gdańsk.

Do wejścia głównego podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi dwuskrzydłowe z możliwością odblokowania skrzydła w celu umożliwienia przejazdu wózków.
Na parterze znajduje się pokój dla interesantów. Po obiekcie interesanci poruszają się tylko w obecności funkcjonariusza. Brak dźwigu osobowego. Nie ma urządzenia naprowadzającego osoby niewidome. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Na wyższych kondygnacjach toalety wspólne dla interesantów i pracowników również nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji IX w Gdańsku ul. Balcerskiego 35 80-299 Gdańsk.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, żadne nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (schody z poręczami – bez podjazdu). W obiekcie nie jest zamontowany dźwig osobowy. Interesanci po komisariacie poruszają się w obecności funkcjonariusza. Parking jest ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Brak zamontowanego urządzenia naprowadzającego dla osób niewidomych. Przed wejściem do części zajmowanej przez funkcjonariuszy znajduje się toaleta ogólnodostępna dla użytkowników innych lokali znajdujących się w budynku, do której dostęp ma każda osoba z ulicy (toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych). Możliwość wejścia na teren budynku z psem przewodnikiem.

Powrót na górę strony