Zakres dzialania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku

Komendant Miejski Policji w Gdańsku jest organem administracji rządowej. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Gdańsk.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Gdańsku wykonuje swoje zadania.

Komendanta Miejskiego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji. Komendant Wojewódzki Policji, na wniosek Komendanta Miejskiego Policji, powołuje I Zastępcę i pozostałych zastępców Komendanta Miejskiego Policji. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Miejskiego Policji, Komendant Wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:
•    w stosunku do Komendanta Miejskiego Policji – Komendant Wojewódzki Policji,
•    w stosunku do Komendanta Wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.

Powrót na górę strony