SKARGI I WNIOSKI

Ważne informacje dla skarżącego

 

►Art. 225 § 1 Kpa

        "Nikt nie może być narażony na jakiekolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlaga osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku

narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oczszerstwa, zniesławienia lub

zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

 

                                                                                            J.Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.8131. Podstawa prawna

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji  realizowana jest w oparciu o:

 • art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
 • Dział VIII kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 

W ujęciu ogólnym przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

 

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy, zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.2. Terminy obowiązujące w przypadku załatwienia skargi/wniosku

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

            Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

 

            Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.

WAŻNE!

W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę/wniosek do złożenia - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania - wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

 

W razie niemożności załatwienia skargi/wniosku organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując nowy termin jej załatwienia sprawy oraz podając przyczyny zwłoki.

W przypadku, gdy jednostka Policji - wskazana przez skarżącego jako adresat – nie jest właściwa do jej rozpatrzenia, obowiązana jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

 

3. Rozpatrywanie skargi/wniosku

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg  i wniosków do organów państwowych realizowane jest na zasadach określonych przepisami Działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepisy te zobowiązują adresata pisma do odpowiedniego jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. Zanim organ zdecyduje się na załatwienie sprawy w trybie Działu VIII kpa, powinien dokonać dokładnej analizy, czy jest to tryb właściwy, czy inne przepisy szczególne nie przewidują innego trybu i czy jest organem właściwym do jego załatwienia. Przepis art. 231 kpa nakłada bowiem obowiązek przestrzegania przez organy swojej właściwości oraz nadania skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych. 

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

WAŻNE!

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

 

4. Ochrona prawna skarżącego

 Art. 225 § 1 Kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

WAŻNE!

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

 

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.


 

5. Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA MIEJSKA POLICJI w GDAŃSKU
                                         ul. NOWE OGRODY 27
                                         80 – 803 GDAŃSK
 • osobiście – w Biurze Przepustek KMP w Gdańsku na ul. Nowe Ogrody 27
 • faksem – na numer: +48 58 32 16 329
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres:
        skargi-kmpgdansk@pomorska.policja.gov.pl

 

WAŻNE!

W dni robocze, w godzinach 8.00 – 14.00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.30) w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, adres jw. funkcjonariusze działający w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie (58) 32 16 000.

 

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.

 

 WAŻNE!

            Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

            Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.


 

6. Informacja o przyjmowaniu obywateli przez Komendanta Miejskiego Policji lub jego Zastępców

            Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godzinach 14.00-16:00, po uprzednim zgłoszeniu:

 

 • telefonicznym na numer telefonu: (58) 32 16 000
 • osobistym w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy w dni robocze, w godzinach 8.00 – 14.00.

 

            Podczas zgłoszenia należy podać zwięzłą informację dotycząca przedmiotu skargi lub wniosku.

 

 WAŻNE!

            Interesanci przyjmowani są przez kierownictwo w sprawach skarg lub wniosków. W innych sprawach obywatelom udzielają pomocy funkcjonariusze zajmujący się  daną problematyką.


 

7. Skargi do Rzecznika Praw Człowieka

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 Aleja Solidarności 77,

 00-090 Warszawa

 

Przyjęcia Interesantów:

                                   poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

                                   od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

 

INFORLINIA OBYWATELSKA 800 676 676

 telefon: (+48 22) 55 17 700

 fax (+48 22) 827 64 53

 

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

 ul. Chmielna 54/57

 80 -748 Gdańsk

 sekretariat (+ 48 58) 764 73 02

              fax (+ 48 58) 764 73 03

 

Przyjęcia interesantów (pokój nr 206):

                                                           telefon (+ 48 58) 764 73 06

                                                           poniedziałek w godz. 10.00-17.00

                                                           wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Linki:

           strona główna RPO www.rpo.gov.pl

           formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

8. Informacja o godzinach i dniach przyjmowania obywateli przez Komendantów i Zastępców Komendantów w Komisariatach Policji I – IX w Gdańsku

 1. Komisariat Policji I w Gdańsku        środa              14:00 – 16:00
 2. Komisariat Policji II w Gdańsku       czwartek        13:00 – 16:00
 3. Komisariat Policji III w Gdańsku     środa              13:00 – 16:00
 4. Komisariat Policji IV w Gdańsku     czwartek         14:00 – 16:00
 5. Komisariat Policji V w Gdańsku     poniedziałek     14:00 – 16:00
 6. Komisariat Policji VI w Gdańsku     wtorek             14:00 – 16:00
 7. Komisariat Policji VIII w Gdańsku   środa              14:00 – 16:00
 8. Komisariat Policji IX w Gdańsku      środa              14:00 – 16:00

 

 

 

 

 
Nr art.:261, modyfikacja: 2018-04-12
Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.