SKARGI I WNIOSKI
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W GDAŃSKU LUB JEGO ZASTĘPCA

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 14:00 - 16:00.

Skargę można złożyć równiez:
»
pocztą na adres: Komenda Miejska Policji w Gdańsku ul. Nowe Ogrody27, 80-803 Gdańsk,
»
pocztą elektroniczną: skargi-kmpgdansk@pomorska.policja.gov.pl

Przyjmowanie skarg i wniosków

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (art. 63). Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 roku poz. 46). Zgodnie z § 5 wyżej wymienionego Rozporządzenia Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Skargi składane na piśmie powinny zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego, skargi i wnioski załatwiane są:
- bez zbędnej zwłoki (dotyczy skarg i wniosków, które nie wymagają zbierania dowodów, wyjaśnień lub informacji; granicą dla tego typu skarg jest 14 dni);
- nie później niż w ciągu miesiąca (dla skarg i wniosków wymagających uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt).

Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.

W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa – zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź) powinno zawierać:
1. oznaczenie organu, od którego pochodzi; 2. wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona;
3. podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi;
4. zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 Nazwa jednostkidni przyjęć interesantówgodziny
  KP I w Gdańsku ŚRODA 14:00-16:00
  KP II w Gdańsku CZWARTEK 13:00-16:00
  KP III w Gdańsku ŚRODA 13:00-16:00
  KP IV w Gdańsku CZWARTEK 14:00-16:00
  KP V w Gdańsku PONIEDZIAŁEK 14:00-16:00
  KP VI w Gdańsku WTOREK 14:00-16:00
  KP VIII w Gdańsku ŚRODA 14:00-16:00
  KP IX w Gdańsku ŚRODA 15:00-17:00
oraz
  KMP w Gdańsku PONIEDZIAŁEK 14:00-16:00
  KWP w Gdańsku WTOREK 14:30-17:30
 
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ POLICJI MOŻNA KIEROWAĆ NA ADRES:

skargi-kmpgdansk@pomorska.policja.gov.pl

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie jednostki. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, mającej siedzibę w Gdańsku przy ul. Okopowej 15, interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez funkcjonariuszy Sekcji Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30, a we wtorki przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku lub przez wyznaczonego przez niego zastępcę w godzinach 14.30 – 17.30.


Źródło: http://bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl

Nr art.:261, modyfikacja: 2018-01-05
Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.