Data publikacji: 2018-12-13     Jednostka: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia mamy bardzo dobrą propozycję – zostań policjantem. Jeśli zechcesz z nami pracować, będziesz miał wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gdańska.  Policjant- to zawód dla ludzi z pasją. Spróbuj, bo naprawdę warto.


Osoby zainteresowane pełnieniem służby w gdańskiej Policji mogą składać dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 27 80-803 Gdańsk tel. 58 32-16-345 58 32-16-450 58 32-16-241 kadry.gdansk@gd.policja.gov.pl. Wszelkie informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych:

  http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/rekrutacja-do-sluzby-w/18577,Limity-przyjec-do-sluzby-w-Policji.html, lub

  https://pomorska.policja.gov.pl/sluzba_informacje_ogolne_policja_zadania_policji.php?k=258&a=brak


Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi Policji musi spełnić następujące wymagania:

  •     posiadać polskie obywatelstwo,
  •     posiadać nieposzlakowaną opinię,
  •     nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo  skarbowe,
  •     korzystać z pełni praw publicznych,
  •     posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  •     posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której  gotów jest się podporządkować,
  •     dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  •     osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Co z tatuażami?


W związku z licznymi pytaniami kandydatów do służby w Policji dotyczącymi możliwości wstąpienia do służby w Policji kandydata posiadającego tatuaże informujemy, że w tym zakresie obowiązują zapisy działu II rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035). Zgodnie z § 3 tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie.
Ponadto w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18).
Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:
- pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;
- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;
- pkt  9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.
Jeżeli kandydat spełnia powyższe wymogi, może ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji.
Po przyjęciu do służby na ok. 5,5 miesiąca policjant kierowany jest na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, jest czasowo oddelegowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku. Czas delegowania wynosi 49 dni, czyli musi odbyć 37 służb. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji. Po zakończeniu adaptacji policjant trafia do jednostki docelowej.

Ponadto warto wiedzieć, że planuje się:

- od dnia 1 stycznia 2019r. wzrost uposażenia funkcjonariuszy w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej niż 655 zł brutto na etat;

- od dnia 1 stycznia 2020r. wzrost uposażenia funkcjonariuszy w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej niż 500 zł brutto na etat;

- od 1 lipca 2019r. wprowadzenie płatnych nadgodzin w wysokości 100% stawki godzinowej;

- nabycie przez funkcjonariuszy praw emerytalnych po 25 latach służby bez dotychczasowego warunku uzyskania 55 roku życia.


Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2019 r.