UDZIAŁ SPECJALISTÓW W INTERWENCJACH DOMOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY
Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez interdyscyplinarną pomoc specjalistów interwencji kryzysowej i Policji udzielaną rodzinom uwikłanym w przemoc oraz szkolenie policjantów, pracowników socjalnych, pielęgniarek, lekarzy, przedszkolanek, nauczycieli, pedagogów szkolnych, kuratorów i innych przedstawicieli instytucji pomocowych. Program realizowany jest trzytorowo i każdy tor realizuje różne cele szczegółowe.

Do celów działań zespołów interwencyjnych, realizowanych (w ramach toru I) należy:
 • udzielenie natychmiastowego wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym w wyniku przemocy domowej (dorosłym i dzieciom),
 • ustalenie strategii reagowania w sytuacjach zagrożenia,
 • motywowanie osób dotkniętych przemocą do podjęcia działań zmierzających do wyjścia z trudnej sytuacji życiowej,
 • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawców przemocy,
 • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
 • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
 • przekazanie osobom pokrzywdzonym, a także sprawcom przemocy niezbędnych informacji i wiedzy koniecznej do powstrzymania przemocy,
 • wskazanie miejsc, w których można uzyskać kompleksową pomoc psychologiczną i prawną.
Cele realizowane w ramach współpracy specjalistów z dzielnicowymi (tor II) są następujące:
 • udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym w wyniku przemocy domowej,
 • udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym w wyniku przemocy domowej,
 • motywowanie do podjęcia działań zmierzających do przerwania przemocy,
 • podejmowanie działań wobec sprawcy przemocy,
 • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
 • motywowanie osób krzywdzonych do złożenia zawiadomienia o znęcaniu się,
 • informowanie o miejscach, w których można uzyskać pomoc psychologiczną i prawną,
 • pomoc w składaniu wniosków do GKRPA w Gdańsku lub motywowanie do zgłoszenia się osoby uzależnionej do Zespołu Lecznictwa i Pomocy Rodzinie GKRPA,
 • współpraca z innymi instytucjami w celu pomocy osobom dotkniętym przemocą (tj. kuratorzy sądowi czy pracownicy socjalni),
 • opracowywanie indywidualnych strategii działania wobec rodzin dotkniętych przemocą.
Celem przeprowadzenia szkoleń (tor III) dla osób zajmujących się problematyka przemocy jest:
 • dostarczenie wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie,
 • poznanie sposobów pomocy osobom krzywdzonym i sprawcom,
 • wskazanie konieczności zaangażowania się różnych instytucji i służb w sprawy przeciwdziałania przemocy,
 • wskazanie konieczności zaangażowania się różnych instytucji i służb w sprawy przeciwdziałania przemocy,
 • przekazanie wiedzy na temat procedur i programów pomocowych dostępnych na terenie miasta Gdańska tj. "Procedura pomocy dziecku krzywdzonemu" czy "Tu i teraz" - udział specjalistów w interwencjach domowych w przypadku stosowania przemocy" i inne,
 • motywowanie do podejmowania działań na rzecz rodzin dotkniętych przemocą,
 • nawiązanie współpracy między różnymi instytucjami i służbami.
Powyższe cele są możliwe do osiągnięcia, ponieważ współpraca specjalistów z Policją zwiększa skuteczność działań zmierzających do zatrzymania przemocy domowej, dlatego, że działa się kompleksowo na cały system rodzinny i zapewnia rodzinom pomoc z różnych obszarów kompetencji - Policja udziela pomocy prawnej i zapewnia bezpieczeństwo na "tu i teraz", a specjalista daje wsparcie i pomoc psychologiczną.

Interdyscyplinarne działanie daje osobie krzywdzonej większe wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że nie jest sama z problemem. Natomiast sprawca nie może czuć się bezkarnie wiedząc, że nie tylko Policja, ale też inne osoby i instytucje zajmują się problemem jego rodziny.

Współdziałanie Policjantów i specjalistów pozwala na wymianę doświadczeń z zakresu interwencji kryzysowej, rozpoznawanie potrzeb rodziny i definiowanie celów pomocy oraz tworzenie indywidualnych planów pomocy rodzinom i podział zadań przy ich realizacji.

Rozpowszechnienie informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej w krytycznych sytuacjach życiowych ma wpływ na rozpoznanie problemów w wielu rodzinach i zwracanie się po pomoc przez osoby, które dotychczas nie miały odwagi ujawnić problemu. W rezultacie wpływa to na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska. Ponadto bardzo ważnym elementem programu jest zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci.
Nr art.:233, modyfikacja: 2013-07-08
Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.