BRAŁEŚ? NIE JEDŹ!

Z badań przeprowadzonych na potrzeby kampanii wynika bowiem, że dla młodych ludzi negatywny wpływ narkotyków na zdolność kierowania pojazdem nie jest tak oczywisty i jednoznaczny jak w przypadku alkoholu. Ważnym celem kampanii - jak i podczas całego roku - w ramach prowadzonych przez policjantów działań edukacyjno-profilaktycznych jest uświadamianie młodym ludziom, że prowadzenie pojazdu po spożyciu narkotyków jest nielegalne i traktowane jako przestępstwo, za które grożą kary zgodnie z Kodeksem Karnym.

Zarówno przepisy Kodeksu Karnego, jak i Kodeksu Wykroczeń przewidują identyczny zakres kar dla sprawców działających pod wpływem narkotyku (środka odurzającego/środka działającego podobnie do alkoholu), jak za zachowania sprawców działających pod wpływem alkoholu (w stanie nietrzeźwości/w stanie po spożyciu alkoholu). I tak: 1) Zgodnie z art. 178a §1 KK już samo prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. 2) Natomiast zgodnie z art. 177 w związku z art. 178 §1 KK kierowcy, który będąc pod wpływem środków odurzających, spowodował wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym - grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat. 3) Ponadto zgodnie z art. 42 KK za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków grozi także czasowa utrata prawa jazdy. W przypadku, kiedy kierowca będąc pod wpływem narkotyków, spowodował wypadek, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Natomiast za ponowne dopuszczenie się wspomnianego czynu grozi bezwzględnie dożywotnia utrata prawa jazdy.

Warto zaznaczyć, że przez środki odurzające, według Kodeksu Karnego, rozumieć należy nie tylko środki odurzające określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, ale także wszelkiego rodzaju substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego oddziałujące negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując stan odurzenia, np. substancje psychotropowe lub zamienniki środków odurzających, tzw. dopalacze.

Także ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) reguluje kwestie prowadzenia pojazdów pod wpływem środków odurzających. Zgodnie z jej najważniejszymi zapisami:

1. Zabronione jest prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu – art. 45.

2. Nie jest możliwe wydanie prawa jazdy osobie, u której stwierdzono aktywną formę uzależnienia od środka działającego podobnie do alkoholu - art. 91.

3. Kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, w związku z faktem, że kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu poddawany jest badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych, a także badaniu psychologicznemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdami - art. 122 i 124.

4. Osoby kierujące pojazdem obowiązane są na polecenie Policji do poddania się badaniu w celu stwierdzenia w organizmie zawartości środka działającego podobnie do alkoholu - art. 129.

5. Funkcjonariusze Policji, straży miejskiej, jak również straży leśnej obowiązani są uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu art. 129 i 129f.

6. Funkcjonariusz Policji ma obowiązek zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.- art. 135. *materiał opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Ulotka

Nr art.:245, modyfikacja: 2013-07-08
Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.